Tietoja rahanpesulaista

Johdanto

Worldline on maksulaitos, johon sovelletaan Ruotsin maksupalvelulakia (2010:751) sekä lakia (2017:630) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisestä. Tämä tarkoittaa, että meillä on velvollisuus estää tuotteidemme ja palvelujemme väärinkäyttö rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat säännöt perustuvat EU-direktiiviin. Lisätietoja on Ruotsin pankkiyhdistyksen verkkosivustolla.

Mitä on rahanpesu ja terrorismin rahoitus

Rahanpesussa rikollisesta toiminnasta saatu raha tai muu omaisuus pyritään muuttamaan muotoon, jossa se näyttää laillisesti ansaitulta.

Terrorismin rahoituksella tarkoitetaan terrorismin taloudellista tukemista. Kyse ei ole yksinomaan rahallisen tuen antamisesta. Terrorismin rahoitus voi olla myös terrorismiin käytettävän rahan keräämistä, säilyttämistä ja vastaanottamista.

Rahanpesu ja terrorismin rahoitus ovat kansainvälisiä ongelmia ja uhkaavat vakavasti rahoitusjärjestelmiä, reaalitaloutta ja yleistä turvallisuutta.

Suhtaudumme yhteiskuntavastuuseemme erittäin vakavasti, ja tämä nämä toimet ovat tärkeä osa työtämme sen varmistamiseksi, etteivät rikollinen toiminta ja rikolliset pääse käyttämään rahoitusjärjestelmää hyväkseen.

Meillä on velvollisuus esittää sinulle kysymyksiä

Vastuullamme on arvioida, onko olemassa riski tuotteidemme ja palvelujemme käyttämisestä rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen. Tiukkojen vaatimusten mukaan meillä on oltava hyvät tiedot asiakkaistamme ja heidän liiketoimistaan. Siksi esitämme kysymyksiä kaikille asiakkaillemme. Tilannetta voi verrata lentokentän turvatarkastukseen. Kaikkien on kuljettava tarkastuksen läpi, jotta turvallisuushenkilöstö voi havaita henkilöt, jotka on tarkastettava tarkemmin. Yhdessä voimme tehdä paljon rikollisuuden torjumiseksi.

Sekä uusien että olemassa olevien asiakkaidemme on vastattava asiakastuntemusta koskeviin kysymyksiin. Käsittelemme kaikkia sinulta saamiamme tietoja luottamuksellisesti. Tietyissä tapauksissa meidän on esitettävä täydentäviä kysymyksiä ja pyydettävä sinulta erilaisia asiakirjoja.
Esittämämme kysymykset ja pyytämämme asiakirjat tai tositteet voivat poiketa siitä, mitä muut yritykset edellyttävät, sillä kunkin yrityksen menettelytapa perustuu sen omiin arvioihin ja sääntöihin.

Yleisiä kysymyksiä asiakastuntemuksesta ja rahanpesusta

Mitä on asiakastuntemus?

Uusi rahanpesua ja terrorismin rahoitusta koskeva laki (rahanpesulaki) tarkentaa vastuutamme siitä, että meidän on ymmärrettävä asiakkaidemme liikesuhteiden ja liiketapahtumien tarkoitus. Siksi meidän on esitettävä kysymyksiä kaikille asiakkaillemme. Näitä kysymyksiä kutsutaan asiakastuntemuskysymyksiksi. Meidän on pidettävä asiakastietomme ajan tasalla. Siksi meidän on päivitettävä säännöllisesti tiedot, jotka meillä on sinusta. Lisätietoja uudesta rahanpesulaista ja asiakastuntemuksesta on osoitteessa Ruotsin Finanssivalvonnan (FI) verkkosivusto.

Miksi kysytte, olenko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP)?
Rahanpesulain mukaan meidän on muun muassa tiedettävä, ketkä asiakkaistamme ovat poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä (Politically Exposed Person, PEP). Tällaisen henkilön voidaan katsoa olevan asemansa vuoksi alttiina muun muassa lahjontarikoksille.

Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö on henkilö, jolla on tai on ollut merkittäviä julkisia tehtäviä jossakin valtiossa tai kansainvälisessä organisaatiossa. Laki koskee myös tällaisessa merkittävässä tehtävässä olevien henkilöiden perheenjäseniä ja läheisiksi yhtiökumppaneiksi tiedettyjä henkilöitä.
Merkittäviksi julkisiksi tehtäviksi katsotaan muun muassa:

 • valtionpäämiehet, hallitusten päämiehet, ministerit sekä vara- ja apulaisministerit
 • kansanedustajat tai parlamentin jäsenet
 • poliittisen puolueiden johtoelinten jäsenet
 • sellaisten korkean tason lainkäyttöelinten jäsenet, joiden päätöksiin ei voida hakea muutosta
 • puolustusvoimien korkea-arvoiset upseerit
 • tilintarkastustuomioistuinten tai keskuspankkien johtokuntien jäsenet, tarkastusviranomaisen palveluksessa olevat korkeat virkamiehet
 • suurlähettiläät, asiainhoitajat
 • valtion omistamien yritysten hallinto-, johto- tai valvontaelinten jäsenet
 • kansainvälisten järjestöjen johtajat

Läheiseksi yhtiökumppaniksi tiedetyksi henkilöksi katsotaan:

 • henkilö, joka yhdessä poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa omistaa yrityksen tai on yrityksessä muulla tavoin määräävässä asemassa
 • henkilö, jolla on tai on ollut muulla tavoin läheinen sidos poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön; kyse ei tarvitse olla liikesuhteesta
 • henkilö, joka omistaa sellaisen yrityksen tai on vaikutusvaltaisessa asemassa sellaisessa yrityksessä, joka on tosiasiassa perustettu poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön eduksi.

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön käsite kattaa myös edellä mainittujen tehtävien ulkomaiset vastineet. Lisätietoja on Ruotsin pankkiyhdistyksen verkkosivustolla.

Mitä tarkoittaa tosiasiallinen päämies?

Tosiasiallinen päämies on luonnollinen henkilö, joka yksin tai yhdessä läheisen henkilön* kanssa tosiasiallisesti omistaa tai hallinnoi oikeushenkilöä, kuten osakeyhtiötä. Tosiasiallinen päämies voi olla myös luonnollinen henkilö, joka ansaitsee sillä, että joku muu toimii hänen puolestaan.

Tosiasiallinen päämies on henkilö,

 • joka osakeomistuksen, muun osuuden tai jäsenyyden perusteella hallitsee yli 25:tä prosenttia oikeushenkilöstä
 • jolla on oikeus nimittää tai erottaa yli puolet oikeushenkilön hallituksen jäsenistä tai vastaavista toimenhaltijoista
 • joka käyttää edellä mainittua hallintavaltaa sopimuksen, yhtiöjärjestyksen, yhtiösopimuksen tai vastaavan nojalla tai
 • joka säätiön perustajana, asiamiehenä, edunsaajana, hallituksen jäsenenä tai vastaavana toimenhaltijana käyttää hallintavaltaa säätiössä tai rahastossa tai vastaavassa oikeudellisessa rakenteessa.
 • Tosiasiallinen päämies voi omistaa osuuden asiakkaasta epäsuorasti omistamalla muita oikeushenkilöitä, jotka puolestaan omistavat asiakasta.

Läheisellä henkilöllä tarkoitetaan puolisoa, rekisteröityä kumppania tai avopuolisoa, lapsia ja heidän puolisoitaan, rekisteröityjä kumppaneitaan tai avopuolisoitaan sekä vanhempia.

Ellei tosiasiallista päämiestä ole, tosiasialliseksi päämieheksi katsotaan joku seuraavista:

Hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja, asiamies tai vastuunalainen yhtiömies

Mitä tarkoittaa tosiasiallisen päämiehen verotuksellinen kotipaikka?

Verotuksellinen kotipaikka on maa, johon henkilö maksaa veronsa ja ilmoittaa tulonsa; kyseessä on yleensä henkilön asuin- ja työskentelymaa. Henkilöllä voi olla kuitenkin useita verotuksellisia kotipaikkoja.

Mitä tarkoittaa yrityksen verotuksellinen kotipaikka?

Yrityksen verotuksellinen kotipaikka on usein maa, johon yritys maan lainsäädännön nojalla maksaa tai sen pitäisi maksaa veronsa sillä perusteella, että yrityksen toimipaikka tai pääkonttori on kyseisessä maassa tai yritys on rekisteröity kyseiseen maahan, tai vastaavan säännön nojalla.

Verotuksellinen kotipaikka – CRS (Common Reporting Standard)
CRS on rahatilejä koskevien tietojen automaattista vaihtoa koskeva maailmanlaajuinen standardi. Sen mukaan pankkien on tunnistettava rahatilit, joiden omistajilla on verotuksellinen kotipaikka Ruotsin ja Yhdysvaltojen ulkopuolella.

Voinko saada lisätietoja puhelimitse?

Kyllä, olemme tavoitettavissa numerosta 09 31582555. Palvelemme arkisin klo 9.00–21.00 CET, lauantaisin klo 11.00–15.00 CET.