Informasjon om hvitvasking

Innledning

Worldline er et betalingsinstitutt som opererer i henhold til den svenske betalingstjenesteloven (2010:751) og den svenske loven (2017:630) om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Dette gir oss et ansvar for å hindre at våre produkter og tjenester misbrukes for å hvitvaske penger eller finansiere terrorisme. Regelverket for å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering er basert på et EU-direktiv. Les mer på Svenska Bankföreningens nettside.

Hva er hvitvasking og terrorfinansiering?

Hvitvasking vil si at noen prøver å omgjøre penger eller andre eiendeler som stammer fra kriminell virksomhet slik at det ser ut som om pengene er tjent på lovlig vis.

Terrorfinansiering innebærer at man gir økonomisk støtte til terrorisme. Det handler ikke bare om å bidra med penger. Også å samle inn, skaffe og ta imot penger som skal brukes til terrorisme, er terrorfinansiering.

Hvitvasking og terrorfinansiering er internasjonale problemer som representerer en alvorlig trussel mot de økonomiske systemene, realøkonomien og den allmenne sikkerheten.

Vi tar vårt samfunnsansvar på største alvor, og derfor er dette en viktig del av arbeidet for å hindre at ulovlig virksomhet og kriminelle utnytter det økonomiske systemet.

Vi er forpliktet til å stille deg spørsmål

Vi har et ansvar for å vurdere om det foreligger risiko for at våre produkter og tjenester blir brukt til hvitvasking og terrorfinansiering. Det stilles strenge krav til at vi har godt kjennskap til våre kunder og deres virksomhet, og derfor stiller vi spørsmål til alle kunder. Vi kan sammenligne det med sikkerhetskontrollen på flyplassen. Alle må gjennom for at sikkerhetspersonalet skal kunne oppdage dem som må kontrolleres nøyere. Sammen kan vi gjøre en stor forskjell for å stoppe kriminalitet.

Både nye og eksisterende kunder må svare på såkalte kundekjennskapsspørsmål. Alle opplysninger du gir oss behandles konfidensielt. Noen ganger kan det være nødvendig å stille utfyllende spørsmål og be om ulike former for dokumentasjon.
Vi stiller spørsmål og ber om dokumentasjon eller bekreftelser som kan være annerledes enn det som kreves av andre selskaper, ettersom hvert selskap har egne rutiner basert på interne vurderinger og regelverk.

Vanlige spørsmål om kundekjennskap og hvitvasking

Hva er kundekjennskap?

Den nye loven om hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) innebærer en skjerping av vårt ansvar for å forstå hensikten med våre kunders forretningsforhold og transaksjoner. Derfor må vi stille spørsmål til alle våre kunder, såkalte kundekjennskapsspørsmål. Vi må sørge for at informasjonen om kundene våre er oppdatert og aktuell. Derfor kan det være nødvendig for oss å be dere oppdatere bedriftens opplysninger med jevne mellomrom. Mer informasjon om den nye hvitvaskingsloven og kundekjennskap finner du på Finansinspektionens nettside (FI).

Hvorfor spør dere om jeg er en politisk eksponert person (PEP)?
Ifølge hvitvaskingsloven må vi blant annet vite hvem av våre kunder som er politisk eksponerte personer (Politically Exposed Person – PEP). En slik person anses å ha en stilling som stiller vedkommende i risiko for å bli utnyttet ved blant annet bestikkelser.

En politisk eksponert person er en person som har eller har hatt viktige offentlige funksjoner i en stat eller i en internasjonal organisasjon. Også disse personenes familiemedlemmer og kjente medarbeidere er omfattet av loven.
Med viktige offentlige funksjoner menes blant annet:

 • Stats- eller regjeringssjef, minister, vise- eller vikarierende minister
 • Stortingsrepresentant
 • Leder for politisk parti
 • Dommer i rettsorgan på høyt nivå, hvis beslutning ikke kan overklages
 • Høytstående offiser
 • Riksrevisorer, medlem i sentralbankens ledelse, høyere tjenestemann ved revisjonsmyndighet eller styrerepresentant i sentralbank
 • Ambassadør, diplomatisk sendemann
 • Representanter i statseid bedriftsforvaltnings-, styrings- eller tilsynsorgan
 • Ledende funksjon i en internasjonal organisasjon

Med kjente medarbeidere menes:

 • en person som sammen med en PEP eier eller på annen måte har beslutningsmyndighet over et selskap,
 • en person som på annen måte har eller har hatt nær forbindelse med en PEP – det behøver ikke å være tale om en forretningsforbindelse
 • en person som alene eier eller utøver innflytelse over et selskap som egentlig er dannet til fordel for en PEP.

PEP-begrepet gjelder også for utenlandske ekvivalenter til de ovennevnte funksjonene. Les mer på Svenska Bankföreningens nettside.

Hva betyr reell rettighetshaver?

Reell rettighetshaver er en fysisk person som, alene eller sammen med en nærstående person*, til syvende og sist eier eller kontrollerer en juridisk person, for eksempel et aksjeselskap. Reell rettighetshaver kan også være en fysisk person som tjener på at noen andre opptrer på dennes vegne.

Reell rettighetshaver er en person som:

 • på grunn av innehav av aksjer, andre andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 % av den juridiske personen, eller
 • har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske personens styremedlemmer eller tilsvarende stillingsinnehavere, eller
 • utøver kontroll i henhold til det ovenstående gjennom avtale, selskapsordning, selskapsavtale eller tilsvarende, eller
 • i egenskap av innstifter, forvalter, fordelshaver eller styrerepresentant kontrollerer tilsvarende stillingsinnehavere i en stiftelse eller trust eller en lignende juridisk konstruksjon.
 • Den reelle rettighetshaveren kan ha indirekte eierskap i form av eierskap i andre juridiske personer, som i sin tur eier kunden.

Med nærstående menes ektefelle, registrert partner, samboer, barn og deres ektefelle, registrerte partner eller samboer samt foreldre.

Hvis det ikke eksisterer noen reell rettighetshaver, skal en av de nedenstående regnes som reell rettighetshaver:

Styreleder, administrerende direktør, forvalter eller komplementar

Hva menes med skatterettslig hjemsted for reell rettighetshaver?

Skatterettslig hjemsted er det landet hvor du betaler skatt og oppgir inntekt, vanligvis der du bor og arbeider. Men det kan forekomme at man har skatterettslig hjemsted i flere land.

Hva menes med selskapets skatterettslige hjemsted?

Et selskap har ofte sitt skatterettslige hjemsted i et land der det i henhold til landets lover betaler eller burde betale skatt på grunn av at selskapet har sitt sete eller sin ledelse der, eller på grunn av at selskapet er registrert der, eller lignende regler.

Skatterettslig hjemsted CRS (Common Reporting Standard)
CRS er en global standard for automatisk utveksling av opplysninger om økonomiske kontoer. Den innebærer at bankene må identifisere økonomiske kontoer som innehas av kunder med skatterettslig hjemsted utenfor Sverige og USA.

Kan jeg ringe og få mer informasjon?

Ja, ring oss på 21 93 95 90, så hjelper vi deg. Åpent på hverdager 09.00-20.00 Lørdag 10.00-14.00.