Information gällande penningtvättslagen

Introduktion

Worldline är ett betalningsinstitut som lyder under betaltjänstlagen (2010:751) och lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta medför att vi har ett ansvar för att förhindra att våra produkter och tjänster missbrukas i syfte att tvätta pengar eller finansiera terrorism. Regler för att motverka penningtvätt och terrorismfinansiering grundar sig på ett EU-direktiv. Läs mer på Svenska Bankföreningens webbplats.

Vad är penningtvätt och terrorismfinansiering?

Penningtvätt är när någon försöker omvandla pengar eller annan egendom som kommer från brottslig verksamhet för att få det att se ut som att pengarna är lagligt intjänade.

Med finansiering av terrorism menas att ekonomiskt stödja terrorism. Det handlar inte bara om att bidra med pengar. Även att samla in, tillhandahålla och ta emot pengar som ska användas för terrorism är terrorismfinansiering.

Penningtvätt och finansiering av terrorism är internationella problem som utgör allvarliga hot mot de finansiella systemen, den reala ekonomin och den allmänna säkerheten.

Vi tar vårt samhällsansvar på stort allvar och därför är det här en viktig del i vårt arbete för att förhindra att brottslig verksamhet och kriminella utnyttjar det finansiella systemet.

Vi är skyldiga att ställa frågor till dig

Vi har ett ansvar att alltid bedöma om det finns en risk för att våra produkter och tjänster används för penningtvätt och terrorismfinansiering. Det ställs därför höga krav på att vi har en bra kunskap om våra kunder och deras affärer. Därför ställer vi frågor till alla våra kunder. Man kan jämföra det med säkerhetskontrollen på flygplatsen. Alla måste passera för att säkerhetspersonalen ska kunna upptäcka de som behöver kontrolleras noggrannare. Tillsammans kan vi göra en skillnad för att stoppa brottslig verksamhet.

Både du som vill bli ny kund och du som är befintlig kund behöver svara på kundkännedomsfrågor. Alla uppgifter vi får veta om dig omfattas av sekretess. I vissa fall kan vi behöva ställa kompletterande frågor och även begära olika typer av underlag från dig.
De frågor som vi ställer och de underlag eller verifikationer som vi begär in kan skilja sig åt från vad andra företag ställer eftersom varje företags tillvägagångssätt har sin utgångspunkt i interna bedömningar och regelverk.

Vanliga frågor om kundkännedom och penningtvätt

Vad är kundkännedom?

Den nya lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) innebär en skärpning av vårt ansvar att förstå syftet med våra kunders affärsförhållanden och transaktioner. Därför måste vi ställa frågor till alla våra kunder. Frågorna kallas för kundkännedomsfrågor. Vi behöver hålla informationen om våra kunder uppdaterad och aktuell. Därför kan vi behöva be er att uppdatera företagets uppgifter med jämna mellanrum. Mer information om den nya penningtvättslagen och kundkännedom hittar du på Finansinspektionens webbplats (FI).

Varför frågar ni om jag är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?
Enligt penningtvättslagen så behöver vi bland annat få veta vilka av våra kunder som är personer i politiskt utsatt ställning (Politically Exposed Person – PEP). En sådan person anses ha en ställning som kan utgöra en risk för att bli utnyttjad för bland annat mutbrott.

En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Även familjemedlemmar och kända medarbetare till personer med en sådan viktig funktion omfattas av lagstiftningen.
Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat:

 • Stats- eller regeringschef, minister eller vice- eller biträdande minister
 • Riksdagsledamot eller Parlamentsledamot
 • Ledamot i styrelsen för politiskt riksdagsparti
 • Domare i rättsligt organ på hög nivå vilkas beslut inte kan överklagas
 • Hög officer
 • Riksrevisorerna, medlem i Riksbankens direktion, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank
 • Ambassadör, diplomatiskt sändebud
 • Ledamöter i statsägt företagsförvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
 • Ledande funktion i en internationell organisation

Med kända medarbetare avses:

 • en person som gemensamt med en PEP äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag,
 • en person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en PEP – det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse
 • en person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en PEP.

PEP-begreppet gäller även för utländska motsvarigheter till funktionerna ovan. Läs mer på Svenska Bankföreningens webbplats.

Vad betyder verklig huvudman?

Verklig huvudman är en fysisk person som, ensam eller tillsammans med någon närstående*, ytterst äger eller kontrollerar en juridisk person, till exempel ett aktiebolag. Verklig huvudman kan också vara en fysisk person som tjänar på att någon annan agerar åt den.

Verklig huvudman är en person som:

 • på grund av innehav av aktier, andra andelar eller medlemskap kontrollerar mer än 25 % av den juridiska personen eller
 • har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av den juridiska personens styrelseledamöter eller motsvarande befattningshavare eller
 • utövar kontroll enligt ovan genom avtal, bolagsordning, bolagsavtal eller motsvarande eller
 • kontrollerar i egenskap av instiftare, förvaltare, förmånstagare eller styrelseledamot motsvarande befattningshavare i en stiftelse eller trust eller en liknande juridisk konstruktion.
 • Genom ägande i andra juridiska personer, som i sin tur äger kunden, kan den verkliga huvudmannen ha ett indirekt ägande.

Med närstående avses make, maka, registrerad partner, sambo, barn och deras make, maka, registrerad partner eller sambo samt föräldrar.

Finns inte verklig huvudman ska någon av nedanstående anses vara verklig huvudman:

Styrelseordförande, vd, förvaltare eller ansvarig bolagsman.

Vad menas med skatterättslig hemvist för verklig huvudman?

Skatterättslig hemvist är det land där du betalar skatt och deklarerar din inkomst, vanligtvis där du bor och arbetar. Men det kan förekomma att man har skatterättslig hemvist i flera länder.

Vad menas med företagets skatterättsliga hemvist?

Företag har ofta sin skatterättsliga hemvist i ett land där det enligt landets lagstiftning betalar eller borde betala skatt eftersom företaget har sitt säte eller sin ledning där, eller eftersom företaget är registrerat där eller liknande regler.

Skatterättslig hemvist CRS (Common Reporting Standard)
CRS är en global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Den innebär att bankerna måste identifiera finansiella konton som innehas av kunder med skatterättslig hemvist utanför Sverige och USA.

Kan jag ringa in och få mer information?

Ja, du kan ringa oss på 010-10 66 000, så hjälper vi dig om du undrar över någon fråga. Öppet vardagar 09.00-20.00 Lördag 10.00-14.00