Podmienky používania

Teraz ste pripojení k verejnej webovej stránke Worldline. Informácie a obsah obsiahnutý na tejto webovej stránke sa poskytujú v súlade s týmito podmienkami a váš prístup na túto webovú stránku a jej ďalšie používanie predstavuje úplný súhlas s týmito podmienkami:


Cieľom tejto stránky je poskytnúť informácie o spoločnosti Worldline S.A., jej pridružených a dcérskych spoločnostiach (ďalej spoločne označovaných ako Worldline alebo „my“/„nás“/„naše“), o jej organizácii, produktoch a službách ponúkaných jej divíziami a o výsledkoch jej akcií. Tieto informácie však predstavujú iba prezentáciu produktov a služieb Worldline a nie sú zmluvne záväzné. Ak chcete uzatvoriť form akúkoľvek zmluvnú dohodu, kontaktujte priamo materskú spoločnosť Worldline SA alebo jednu z jej dcérskych spoločností. 

 
Pokiaľ nie je uvedené inak, obsah tejto webovej stránky vrátane, nie však výlučne, textu a obrázkov, ktoré sa tu nachádzajú, a ich usporiadanie sú vlastníctvom Worldline. Všetky ochranné známky, ktoré sa používajú alebo na ktoré sa odkazuje na tejto webovej stránke, sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Nič obsiahnuté na tejto stránke nemožno chápať ako udelenie akéhokoľvek práva, či už výslovného alebo implicitného, na základe licencie alebo inak, na akékoľvek autorské práva, patenty, ochranné známky alebo iné vlastnícke práva spoločnosti Worldline alebo akejkoľvek tretej strany. Táto stránka a obsah poskytovaný na tejto stránke, vrátane, ale nielen, textu, grafiky, obrázkov, zvuku, videa, html kódu a tlačidiel, sa nesmú kopírovať, reprodukovať, upravovať, opätovne publikovať, nahrávať, zverejňovať, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Worldline, s výnimkou toho, že si môžete stiahnuť, zobraziť a vytlačiť jednu kópiu materiálov na jednom počítači výlučne pre svoje osobné, nekomerčné použitie za predpokladu, že materiál nijako neupravíte a zachováte všetky upozornenia o autorských právach, ochranných známkach a iných vlastníckych právach.

Informácie poskytnuté na tejto stránke sú bezplatné a slúžia len na informačné účely a nevytvárajú medzi vami a spoločnosťou Worldline obchodný vzťah ani vzťah profesionálnych služieb. Odkazy na tejto stránke môžu viesť na služby alebo stránky, ktoré spoločnosť Worldline neprevádzkuje. V súvislosti s takýmito inými službami alebo stránkami tretích strán sa nevydáva žiadne vyhlásenie, úsudok ani záruka a spoločnosť Worldline nenesie žiadnu zodpovednosť za takéto iné stránky alebo služby a ich obsah. Odkaz na inú stránku alebo službu neznamená podporu tejto stránky alebo služby. Akékoľvek použitie informácií uvedených na tejto stránke alebo na akejkoľvek stránke alebo službe, na ktorú odkazuje táto stránka, je na vaše vlastné riziko.

Hoci spoločnosť Worldline vynakladá primerané úsilie na to, aby na tejto webovej stránke uvádzala presné a aktuálne informácie, táto webová stránka môže obsahovať nepresnosti, neaktuálne informácie alebo typografické chyby. Spoločnosť Worldline preto neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti alebo úplnosti akýchkoľvek informácií, ktoré sú tu uvedené. Spoločnosť Worldline ďalej nepreberá žiadnu zodpovednosť, povinnosť ani ručenie akéhokoľvek druhu za akékoľvek chyby alebo opomenutia v obsahu tejto webovej stránky.

Názvy, obrázky, logá a obrázky identifikujúce produkty a služby spoločnosti Worldline sú vlastníckymi značkami spoločnosti Worldline a/alebo jej pridružených spoločností. Odkazy na akékoľvek informácie, obsah, tovar, výrobky, postupy alebo služby poskytované tretími stranami prostredníctvom obchodného názvu, ochrannej známky, výrobcu alebo inak nemusia nevyhnutne znamenať ich schválenie, odsúhlasenie alebo odporúčanie alebo spojenie so spoločnosťou Worldline. Okrem toho môže byť táto webová stránka prepojená s inými webovými stránkami, ktoré spoločnosť Worldline nezverejnila, nekontroluje ani neudržiava. Spoločnosť Worldline nepreskúmala žiadnu alebo všetky stránky prepojené s touto stránkou a spoločnosť Worldline nezodpovedá za obsah týchto stránok, ani za stránky mimo týchto stránok, ani za žiadne iné stránky prepojené s týmito stránkami. Spoločnosť Worldline vám tieto odkazy poskytuje len pre pohodlie a zahrnutie akéhokoľvek odkazu na takéto stránky neznamená, že spoločnosť Worldline tieto stránky schvaľuje.

Spoločnosť Worldline si nerobí nárok na vlastníctvo materiálov, ktoré poskytujete prostredníctvom tejto webovej stránky, okrem iného vrátane spätnej väzby a návrhov alebo príspevkov, nahrávok, vstupov alebo iných podaní. Spoločnosť Worldline nenesie zodpovednosť za obsah alebo názory vyjadrené v takýchto vami poskytnutých materiáloch. Spoločnosť Worldline si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia preveriť vami poskytnutý obsah a upraviť, presunúť, vymazať a/alebo odmietnuť prijať akýkoľvek obsah, ktorý podľa názoru spoločnosti Worldline porušuje tieto podmienky používania alebo je inak neprijateľný alebo nevhodný, či už z právnych alebo iných dôvodov.

Odoslaním materiálu na túto webovú stránku udeľujete spoločnosti Worldline a každému, kto je spoločnosťou Worldline poverený, bezodplatnú, trvalú, neodvolateľnú, nevýhradnú, neobmedzenú, celosvetovú licenciu na používanie, kopírovanie, úpravu, prenos, predaj, využívanie, vytváranie odvodených diel, distribúciu a/alebo verejné predvádzanie alebo zobrazovanie takéhoto materiálu, vcelku alebo čiastočne, akýmkoľvek spôsobom alebo na akomkoľvek médiu (či už teraz známom alebo neskôr vyvinutom), na akýkoľvek účel, ktorý si spoločnosť Worldline môže zvoliť.

Používanie a prehliadanie tejto webovej stránky je na vaše vlastné riziko. Spoločnosť Worldline ani žiadna iná strana, ktorá sa podieľa na tvorbe, výrobe alebo poskytovaní tejto stránky, nenesie zodpovednosť za žiadne priame, náhodné, následné, nepriame alebo sankčné škody, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v dôsledku vášho prístupu na túto stránku alebo na akúkoľvek stránku, na ktorú táto stránka odkazuje. Bez obmedzenia vyššie uvedeného, všetko na tejto stránke sa vám poskytuje „tak, ako je“ a „tak, ako je k dispozícii“ bez akejkoľvek záruky, či už výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výlučne, implicitných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo neporušovania práv duševného vlastníctva tretích strán.

Spoločnosť Worldline môže kedykoľvek vykonať úpravy, vylepšenia, opravy a/alebo zmeny tejto webovej stránky a týchto zmluvných podmienok.

Spoločnosť Worldline môže zhromažďovať záznamy údajov o jednotlivcoch, ktorí si prezerajú webové stránky spoločnosti Worldline, s cieľom pochopiť súhrnné používanie funkcií a stránok. Na tento účel spoločnosť Worldline používa službu Google Analytics. Aby spoločnosť Worldline zabránila zhromažďovaniu vašich osobných údajov spoločnosťou Google, nastavila tento nástroj spôsobom, ktorý zabraňuje zhromažďovaniu IP adries. Spoločnosť Worldline ani Google nie sú schopné identifikovať činnosť jednotlivcov.

Ďalšie osobné údaje sa môžu zhromažďovať aj v dôsledku prihlásenia sa na odber informačného bulletinu alebo prémiových služieb spoločnosti Worldline. Tieto osobné údaje spracúva spoločnosť Worldline výlučne na účely poskytovania príslušnej podpory a služieb. Žiadne z týchto údajov nebudú poskytnuté tretím stranám. Žiadne z týchto údajov nebudú zdieľané s tretími stranami.

Keďže na ochrane a bezpečnosti údajov záleží, webová stránka Worldline je umiestnená v Európskej únii, aby sa zaručila primeraná úroveň ochrany všetkých údajov, ktoré sa zhromažďujú a spracúvajú. Akýkoľvek prenos údajov v Európe, a najmä pre potreby aplikačnej podpory, by bol vypracovaný v súlade so vzorovými doložkami EÚ, aby sa zabezpečila primeraná úroveň ochrany. 

Viac informácií o tom, ako spoločnosť Worldline spracúva vaše osobné údaje, sa dozviete z nášho oznámenia o ochrane osobných údajov.

Keď používatelia navštívia naše webové stránky, do počítača sa nainštalujú súbory cookie, ktoré nám umožňujú zlepšiť fungovanie našich webových stránok, napríklad tým, že používatelia ľahko nájdu to, čo potrebujú.Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie, nájdete v našom oznámení o súboroch cookie.

V prípade, že sa niektorá časť týchto zmluvných podmienok považuje za nevymáhateľnú, nevymáhateľná časť sa vykladá v súlade s platnými právnymi predpismi tak, aby čo najviac odrážala pôvodné zámery zmluvných strán, a ostatné ustanovenia zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

Ak spoločnosť Worldline nebude trvať na prísnom plnení akéhokoľvek ustanovenia týchto podmienok alebo ho nebude vynucovať, nebude to považované za vzdanie sa akéhokoľvek ustanovenia alebo práva. Priebeh správania medzi ktoroukoľvek stranou, na ktorý sa tu odkazuje, ani obchodné zvyklosti nepôsobia na zmenu žiadneho ustanovenia týchto zmluvných podmienok.

Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s francúzskym právom. Akékoľvek žaloby proti spoločnosti Worldline sa musia začať vo Francúzsku.

Tlačové správy

Tlačové správy spoločnosti Worldline sú na tejto webovej stránke prezentované len na historické účely. Informácie poskytnuté spoločnosťou Worldline boli v čase vydania presné, s výhradou vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti za výhľadové vyhlásenia, ktoré bolo vytlačené súčasne s oznámením. Investori by nemali predpokladať, že vyhlásenia uvedené v týchto dokumentoch zostanú v platnosti aj neskôr. Spoločnosť Worldline nekontroluje minulé oznámenia, aby určila, či zostávajú presné, a informácie obsiahnuté v týchto oznámeniach môžu byť nahradené. Spoločnosť Worldline sa zrieka akejkoľvek povinnosti aktualizovať vyhlásenia alebo tlačové správy. Finančné informácie, ku ktorým je možné získať prístup prostredníctvom tejto stránky, hovoria len o konkrétnom dátume alebo dátumoch ich vzniku. Takéto informácie sa môžu stať neaktuálnymi. Spoločnosť Worldline sa nezaväzuje a odmieta akúkoľvek povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie dostupné prostredníctvom tejto stránky. Budúce finančné výsledky spoločnosti Worldline podliehajú rôznym trendom, rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky sa budú podstatne líšiť od výsledkov vyjadrených v akýchkoľvek výhľadových vyhláseniach. Trendy, riziká+ a neistoty, ktoré by mohli ovplyvniť budúce finančné výsledky spoločnosti Worldline, sú podrobnejšie opísané v správach spoločnosti Worldline predložených AMF vrátane výročnej správy spoločnosti Worldline za posledný finančný rok.

AK TIETO PODMIENKY NIE SÚ AKCEPTOVANÉ V PLNOM ROZSAHU, POUŽÍVANIE TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY MUSÍ BYŤ OKAMŽITE UKONČENÉ.

Worldline.com je registrovaná a vlastnená spoločnosťou Worldline S.A., francúzskou spoločnosťou s ručením obmedzeným ("société anonyme"), riadne organizovanou a platne existujúcou podľa francúzskych zákonov so sídlom na adrese Tour Voltaire, 1 Place des Degrés, CS 81162, 92059 Paris la Défense Cedex, Francúzsko, ktorej číslo spoločnosti v obchodnom registri v Nanterre je 378 901 946.

September 2022